THÀNH PHẦN HỒ SƠ TÁCH THỬA ĐẤT XÃ THẠCH BÌNH

- Công dân chuẩn bị trước các tài liệu phần"Cá nhân"; hồ sơ còn lại là trách nhiệm của UBND xã phải hoàn chỉnh (cá nhân phối hợp để thực hiện)

- Sau khi xong công chức Địa chính lập mục lục hồ sơ như bên dưới (ký tên) và bàn giao cho cá nhân đem nộp bộ phận "Một cửa" huyện

- Nếu có phát sinh tài liệu khác của "Cá nhân" bạn hãy phản ánh lại với Chủ tịch UBND xã để được giải quyết

Stt

Nội dung

Mẫu

Số lượng

Người làm

1

Đơn đề nghị tách thửa đất

Mẫu 11

1

Cá nhân

2

Bản gốc Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp

 

1

Cá nhân

3

Bản sao căn cước (CMTND nếu chưa có thẻ CC)

 

1

Cá nhân

4

Bản sao Sổ hộ khẩu của chủ sử dụng đất

 

1

Cá nhân

5

Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

Mẫu 12

1

UBND xã

6

Sơ đồ dự kiến tách thửa

 

1

UBND xã

7

Đề nghị đo đạc để tách thửa (nếu hồ sơ không đồng nhất)

Mẫu 13

1

UBND xã